حلل مسایل علم مواد پلیمری Osswald ویرایش 3 سال 2012

buy book  حلل مسایل علم مواد پلیمری Osswald  ویرایش 3 سال 2012

حلل مسایل علم مواد پلیمری Osswald ویرایش 3 سال 2012

Tim Osswald

ISBN10: 9781569905142

ISBN13: 978-1569905142

حلل مسایل علم مواد پلیمری Osswald ویرایش 3 سال 2012

Download, Order, buy book

E-books will deliver immediately after purchases

Book Table: حلل مسایل علم مواد پلیمری Osswald ویرایش 3 سال 2012:

Format Price Order Description
book.PDF Not Available
book.ePub Not Available
book.Kindle Not Available
book.print Not Available
book.audio Not Available
book.used Not Available
Reestimate
How to trust? ask for sample.
title Material Science of Polymers for Engineers
authors Tim A. Osswald
publisher Hanser Pub Incorporated
publishedDate 2012
description This unified approach to polymer material science covers the wide range of underlying principles: from molecular structure to material properties; from the relationships between part design, processing and performance to mechanical properties and failure mechanisms. The book stands out with many full-color graphs and figures that visually convey what polymers can--and cannot--accomplish in a world that relies on this class of materials in basically all aspects of modern life. Real-world examples and a variety of problems help the reader apply their knowledge and sharpen their problem-solving skills. Materials Science of Polymers for Engineers 3E covers the 6Ps: polymers, process, product, performance, profit, and post-consumer life (sustainability). There are three major sections in the book. -Basic Principles--covering historical background, basic material properties, molecular structure, and thermal properties of polymers. -Influence of Processing on Properties--tying processing and design by discussing rheology of polymer melts, mixing and processing, the development of anisotropy, and solidification processes. -Engineering Design Properties--covering the different properties that need to be considered when designing a polymer component from mechanical properties to failure mechanisms, electrical properties, acoustic properties, and permeability of polymers.
pageCount 595
printType BOOK
categories Technology & Engineering
maturityRating NOT_MATURE
panelizationSummary
language en
canonicalVolumeLink https://books.google.com/books/about/Material_Science_of_Polymers_for_Enginee.html?hl=&id=NiyRuwAACAAJ

Refer this books to your friends