حلل مسایل پلیمرهای برقی اکسفورد

buy book  حلل مسایل پلیمرهای برقی اکسفورد

حلل مسایل پلیمرهای برقی اکسفورد

Mark Geoghegan and Georges Hadziioannou

ISBN10: 9780199533824

ISBN13: 9780199533824

حلل مسایل پلیمرهای برقی اکسفورد

Download, Order, buy book

  • First book at introductory level in an important and developing area
  • Class-tested, based on existing lecture course
  • Covers technology from pure science to market applications
  • Interdisciplinary, covering chemistry and engineering as well as physics

E-books will deliver immediately after purchases

Book Table: حلل مسایل پلیمرهای برقی اکسفورد:

Format Price Order Description
book.PDF 25 $ Order Online ارسال در مدت یک هفته
book.ePub Not Available
book.Kindle Not Available
book.print Not Available
book.audio Not Available
book.used Not Available
Reestimate
How to trust? ask for sample.
title Polymer Electronics
authors Mark Geoghegan
publisher Oxford University Press
publishedDate 2013-04-04
description Polymer electronics lies behind many important new developments in technology, such as the flexible electronic display (e-ink) and modern transistor technology. This book presents a thorough discussion of the physics and chemistry behind this exciting field, appealing to all physical scientists with an interest in polymer electronics.
pageCount 256
printType BOOK
categories Science
maturityRating NOT_MATURE
language en
canonicalVolumeLink https://books.google.com/books/about/Polymer_Electronics.html?hl=&id=aE8ovTeazrUC

Refer this books to your friends